Fit Starts Here

Terms & Conditions

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Definities:

Fit Starts Here: de eenmanszaak van de heer I.M.H.G.J. Moesman gevestigd aan de Maria van Bourgondiëlaan 89 (5616 EC) Eindhoven;

Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het Lidmaatschap is geadministreerd;

Lidmaatschapsgeld: de maandelijkse bijdrage die het Lid verschuldigd is door het aangaan van een abonnement bij Fit Starts Here;

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fit Starts Here en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2 lid 1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden;

Lidmaatschapsvorm: het soort abonnement dat het Lid middels de Lidmaatschapsovereenkomst;

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst;

Ingangsdatum: moment van inschrijven, ook wel inschrijfdatum, waarop Lid zich middels de Lidmaatschapsovereenkomst aan Fit Starts Here verbindt. Deze datum is tevens gelijk aan de datum van ondertekening;

Artikel 2 – Algemeen

 1. Lid worden bij Fit Starts Here door het inschrijfformulier, tevens de Overeenkomst, in te vullen en te ondertekenen.
 2. Het Lid is Lidmaatschapsgeld verschuldigd per de ingangsdatum. De betalingsverplichting gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Fit Starts Here.
 3. In het geval van speciale acties kan Fit Starts Here aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. De Overeenkomst gaat in per datum van ondertekening. Indien het Lidmaatschap niet op de eerste kalenderdag van een maand begint, is het Lid het maandelijkse lidmaatschapsgeld naar rato verschuldigd.
 2. Het Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging van het Lid.
 3. Het Lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Voor het Lidmaatschap geldt geen opzegtermijn; opzeggingen dienen per e-mail te worden gedaan.
 5. Bij opzegging heeft het Lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Het abonnement zal bij opzegging stoppen op de eerste dag van de maand na de datum van opzeggen.
 6. Het Lid heeft bij het online aanmelden het recht om aan Fit Starts Here mee te delen dat hij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.Artikel 4 – Lidmaatschapsvormen

Fit Starts Here kent een enkele abonnementsvorm, welke maandelijks tegen een vast tarief in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 – Diensten en verplichtingen

 1. Fit Starts Here levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op het gebied van gedrag, voeding, training en herstel.
 2. De door Fit Starts Here te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Fit Starts Here online geleverd worden, kan Fit Starts Here niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen. Fit Starts Here is niet aansprakelijk voor de eventuele voortgebrachte schade.
 4. Fit Starts Here behoudt zich het recht coaching uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Fit Starts Here vakantie, ziekteverzuim van de coach, enig vorm van overmacht of andere door Fit Starts Here te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 5. Fit Starts Here behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Fit Starts Here te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Hierover zal het Lid worden geïnformeerd. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het Lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 6. Het Lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. Het Lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze aan verandering onderhevig is, door het Lid zal worden aangepast.
 8. Het Lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. Het Lid mag derden geen toegang verschaffen tot Fit Starts Here haar diensten via haar eigen registratie. Bij overtreding is het Lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. Het Lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Fit Starts Here en derden, ten gevolge van de door het Lid gedeelde informatie.
 11. Het Lid gaat akkoord dat Fit Starts Here alle door het Lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Betalingstermijn / incasso

 1. Het Lidmaatschapsgeld dient door het Lid binnen de gevraagde betalingstermijn te worden voldaan, op basis van een maandelijkse frequentie. Betaling vindt periodiek plaats en wordt vooruit betaald.
 2. Indien het Lidmaatschap niet op de eerste kalenderdag van een maand begint, is het Lid het maandelijkse lidmaatschapsgeld naar rato verschuldigd.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het Lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien het Lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan Claassen Advocaten te Eindhoven. Het Lid is dan naast de hoofdsom de (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Fit Starts Here het Lid de wettelijke rente in rekening brengen. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten van Fit Starts Here tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 5. Het Lidmaatschapsgeld is ook verschuldigd indien het Lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om van de diensten van Fit Starts Here gebruik te maken. Dit is slechts anders indien het Lid hiertoe expliciet de toestemming van Fit Starts Here heeft verkregen nadat het Lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Fit Starts Here.
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Fit Starts Here is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 7. Fit Starts Here is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de Lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum Lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 8. Indien het Lid na opzegging besluit, binnen een periode van drie maanden, opnieuw een overeenkomst met Fit Starts Here aan te gaan, in welke abonnementsvorm dan ook, is Fit Starts Here bevoegd eenmalige administratiekosten ter hoogte van €20,- in rekening te brengen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. Fit Starts Here verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Fit Starts Here verwerkt de persoonsgegevens van het Lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
 3. De persoonsgegevens worden opgenomen in een digitaal bestand, waarin alle leden van Fit Starts Here zijn opgenomen. Fit Starts Here en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 4. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.
 5. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het Lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen door het Lid aan Fit Starts Here te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Fit Starts Here kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Het Lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Fit Starts Here en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Fit Starts Here of voor haar werkende personen.
 2. Fit Starts Here is niet aansprakelijk voor schade van het Lid, ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 3. Fit Starts Here is niet aansprakelijk voor schade van het Lid, ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Fit Starts Here geleverde diensten.
 4. Fit Starts Here is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van onjuiste gegevens die door het Lid zijn aangeleverd.
 5. Fit Starts Here is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Fit Starts Here.
 6. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Fit Starts Here zou liggen, is de aansprakelijkheid van Fit Starts Here beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fit Starts Here. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fit Starts Here geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Fit Starts Here aan het Lid in rekening is gebracht.
 7. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fit Starts Here indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit Lid te wijten is.
 8. Het Lid zal Fit Starts Here en de voor haar werkzame personen geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
 9. Fit Starts Here aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren wordt uitdrukkelijk door het Lid erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud Producteigendom zijn van Fit Starts Here en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Fit Starts Here verleent het Lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Fit Starts Here te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Fit Starts Here en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Fit Starts Here wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 4. Het is het Lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Fit Starts Here te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Fit Starts Here.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit Starts Here aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Fit Starts Here zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
 3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 11 – Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fit Starts Here te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden van Fit Starts Here zijn terug te vinden op www.fitstartshere.nl.
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fit Starts Here en het Lid.